Thứ Bảy , Tháng Tư 13 2024

Tag Archives: C15MTV0RA0100

Bô điều khiển SDC40B

Bô điều khiển hiển thị số SDC40B Thông số kỹ thuật bộ điểu khiển Azbil SDC40B Model: C40B5GAS091D0 Oder code: C40B5G4AS091D0 The SDC40B Digital Indicating Controller is a single loop digital controller for controlling temperature, pressure, flow rates, levels, PH variables, etc. A compact instrument with PID control and various …

Read More »

Cảm biến HP100-A1

Cảm biến HP100-A1 C15MTR0RA0100, C15MTR0RA0100 C15MTR0TA0100, C15MTV0TA0100, C15MTV0RA0100, C15MTR0RA0100 C15MTRORA0100, C15MTROTA0100, C15MTVOTA0100, C15MTVORA0100 C15TR0RA0100, C15TR0TA0100, C15TV0TA0100, C15TV0RA0100 C205GA00101, C25TV0UA1000, C26TC0UA1000, C305GA050200, C312GA000100, C315GA000100, C35TV0UA1000, C35TVVUA1400, C36TC0UA1000, C36TCOUA1200, C36TR0UA1000, C36TR1UA1000, C36TVOUA1200 C36TV0UA1200, C36TVCUA2200;C312GA000500 HP100-A1, HP100-A2, HP100- P1, HP100-P2, HP100-T1, HP100-T2, HPB-A1, HPB-D1, HPB-D2, HPB-P1, HPF-D002, HPJ-A21, HPJ-D21, HPJ-T21, HPQ-T1, HPX-H1 HPX-NT1, …

Read More »